Bộ 4 chiếc vá sạn

80.000,0 60.000,0

Bộ 4 chiếc vá sạn bằng gỗ dừa loại 1. Bao gồm 2 sạn và 2 vá, dùng trong nấu nướng. 1 sạn liền 1 sạn lỗ 1 vá cơm lớn 1 vá cơm nhỏ.
Bộ 4 chiếc vá sạn
Bộ 4 chiếc vá sạn

80.000,0 60.000,0